add 南大研究生微信
为你免费答疑

QQ咨询:

01-09方向:①101 思想政治理论②201 英语一 或 202 俄语 或 203 日语③643 中国古代史基础
10方向:①101 思想政治理论②201 英语一 或 202 俄语 或 203 日语③644 中国思想史基础
11-17方向:①101 思想政治理论②201 英语一 或 202 俄语 或 203 日语③645 中国近现代史基础